Екатерина Дамянова

   

Il19

Изследовател и преподавател в областта на Библейскта археология, Библейската история и топография, Хебраистика.

Родена на 25 юни 1971 г. в гр. София.

Завършва Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1996) със степен „магистър“ (тема на магистърското съчинение: „Св. св. Кирило-Методиевият превод на Стария Завет„), както и Историческия факултет на Софийския университет, като втора специалност (1996).

В периода 1998–2000 г. специализира четири семестъра в областта на Библейската археология в Хайделбергския университет, Германия. Реализира специализации и в редица други европейски университети: в Католическия Институт за изучаване на източните църкви в гр. Регенсбург, Германия (2009, 2010); Виенския университет, Австрия (2000, 2005, 2007, 2008, 2009); Университета в гр. Янина, Гърция (2002); Аристотелевия университет в Солун, Гърция (2002).
През 2003 г. завършва археологически курс в Израел и Йордания, организиран от Deutsches Evangelisches Institut für Altertumswissenschaften des Heiligen Landes (DEIAHL).
През 2011 г. придобива научно-образователна степен „доктор“ със защитено дисертационно съчинение на тема: „Тенденции за централизация на култа в Йерусалимския храм през втората половина на VIII век пр.Хр. (археологическо и екзегетическо изследване)„.

Хоноруван асистент по Библейска археология към ПУ „Паисий Хилендарски” – филиал „Любен Каравелов” гр. Кърджали (2001–02);

хоноруван преподавател в БФ на СУ „Св. Климент Охридски” (2001–02);

асистент (2002);

ст. aсистент (2004);

гл. асистент (2007).

Доцент с хабилитационен труд на тема: „Материална култура на Палестина през Римския период (63 г. пр.Хр.–70 г. сл.Хр.)“ (2014).

Чете лекции по Библейска археология и история на древен Израил в бакалавърските и магистърски програми на Богословския факултет на СУ. 

През декември 2012 г. изнася лекции по програма ERASMUS в Лудвиг-Максимилиановия университет в Мюнхен, Германия.
От 2015 г. преподава в новооткритата специалност „Хебраистика“ към Историческия факултет на СУ.

Въвежда нови научни дисциплини:

Материална култура на Светата земя.

Йерусалим в традициите на юдаизма, християнството и исляма.

Йеротопия на Палестина.

Материалната култура на епохата на Новия Завет.

Йерусалим в описанията на ранните християнски поклонници.

Увод в изследването на Стария Завет.

 

Ръководител на Катедра Библеистика в Богословския факултет на Софийския университет 2018 –

Председател на секция „Богословски науки“ към Съюза на учените в България (2016); член на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО); учредител и член на Collegium Biblicum; член на Alumni Uni-Heidelberg; на Клуб на богослова при СУ.

Председател на комисията по атестиране на Богословския факултет на Софийския университет

Награди:
Награда за Млад учен на СУБ, Стара Загора за 2004 г. Номинация от БФ за млад учен на годината на СУ 2003.
Носител на Почетен кръст на Богословския факултет

Ръководител на редица национални проекти към НИС при СУ „Св. Климент Охридски”:
2015 Πроект за създаване на електронна база по Библеистикa;
2013 „90 години Библеистика в България”;
2012 „Вторият храмов период от историята на Израил в светлината на археологическите артефакти”;
2010 „Свидетелства от неканоничната старозаветна литература за Втория храмов период и отношението им към археологическите артефакти
2009 „Древен Израил в изображения, артефакти и надписи от библейския контекст (археологически находки и декодиране на древния картинен език)
2005 „Изготвяне на информационна база данни по Библеистика

Участия в проекти:

Участие в проект към НИС на СУ „Св. Климент Охридски“ 2017`Библейски теми и образи в българската художествена литература след Освобождението до днес

Участие в проект към НИС на СУ „Св. Климент Охридски” 2016` „Книжовното дело на св. Климент Охридски: богословски и филологически аспекти”
Участие в проект към НИС на СУ „Св. Климент Охридски” 2014` База данни към текста на най-новия превод на Библията на съвременен български език.
Участие в проект към НИС на СУ „Св. Климент Охридски” 2008` „Аспекти на историята на новозаветната епоха”
Участие в проект на института по география към Хайделбергския университет по програма на Европейския съюз под заглавие „The changing religious landscape in Europe” 2003–2007.
Участие в проект към НИС при СУ „Св. Климент Охридски” по изготвянето на Научен богословски терминологичен речник. 2002`

Ръководител на Магистърска програма „Извори и традиция на богословието”, която се осъществява от катедрата по Библеистика на Богословския факултет на Софийския университет и Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към Софийския университет.

Ръководител на Магистърски програми:
„Съвременно православно богословие” 2005–2007
„Библейско и историческо богословие” 2004–2007

Монографии, студии и публикации:
1. Матрериална култура на Палестина през Римския период (63 г. пр.Хр.–70 г. сл.Хр.). С., 2014. ISBN 978-954-07-3698-33

2. 90 години Библеистика в България. Библиографски справочник. (състав. с предговор към изданието). С., 2013, 128 с. ISBN 978-954-07-3638-9

3. Библейски топоси в Словата и химнографското творчество на св. Климент Охридски. – Благовестие и мисия.Мисионерско и просветителско дело на светите братя Кирил и Методий и свети Климент Охридски. С., 2018, 313–329.

4. Светите земи и настъпващият ислям. Правата на Йерусалимския патриарх Софроний, според връчената му от Халиф Омар ибн ал-Хатаб грамота. – История, култура, медии. С., 2017, 75–87. ISBN 9 786197067729

5. За историята с разпространените злонамерени слухове срещу н. Н. Глубоковски през втората половина на 20-те години на миналия век (въз основа на архивни документи). (съавт. с Д. Николчев). – Сборник от международен научен семинар „150 години от рождението на проф. Н. Н. Глубоковски“ (София, 17.12.2013).

6. Отношението на проф. Николай Глубоковски към Синодалния превод на Свещ. Писание от 1925 г. – Сборник от международен научен семинар „150 години от рождението на проф. Н. Н. Глубоковски“ (София, 17.12.2013).

7. За важността на договора на Халиф Омар ибн ал-Хатаб, сключен с християните на Сирия и Палестина. – Сбoрник с доклади от майски четения „Дни на науката 2015“. (Велико Търново, 04.06.2015). Велико Търново, 2016

8. Св. Кирило-Методиевият превод на Стария Завет в Средновековна България. – В: Два стълба на Храма. Сборник с материали, посветени на 80-годишнината на протопрезвитер проф. д-р Николай Шиваров и 70-годишнината на проф. д-р Славчо Вълчанов. (= Библейска библиотека, 11). С., 2016, 86–110.

9. Рецензия на старозаветните библейски текстове през Втората българска държава. – В: Сбoрник с доклади от майски четения „Дни на науката 2013“, посветени на 50-годишнината на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (23–24 юни 2013, Велико Търново). Велико Търново, 2014,135-147.

10. The Black Sea as an opportunity for Biblical studies. – In: International Scientific Conference „Cultural Road VIA PONTICA. Cultural Tourism Without Boundaries” (21.09.2012–25.09.2012 Duni Royal Resort, Bulgaria – Istanbul, Turkey). Sofia, 2012, 127–132.

11. Biblische Orte in der orthodoxen Tradition. – In: Ort und Bedeutung. Beitraege zum Symposion „Die Darstellung von Orten. Von der Antike bis in die Moderne“ (Heidelberg, 20–21 Juni 2008), Kleine Arbeiten zum Alten und Neuen Testament 10. Heidelberg, 2009, 245–260.

12. Понятието „снизхождане” (гр. συγκατάβασις), като херменевтичен принцип в тълкуванията на св. отци. – БМ, 2009, № 1, 61–74.

13. Свещ. град Йерусалим във Второ слово на Св. Йоан Златоуст срещу юдеите (исторически измерения и духовно значение). Академичен доклад, произнесен в аулата на Богословския факултет на деня на Св. трима светители). – Supplementum на сп. БМ, 1600 години от Успението на Св. Йоан Златоуст, С., 2008, 27–45.

14. Музеят като среда за православно образование. – Шести Св. Николаевски православни образователни четения (Бургас, 29.11–01.12.2007). Бургас, 2008, 247–252.

15. Теокрацията като демокрация? (възможност за библейски поглед) – Православие и постмодернизъм. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие „Свидетелството на Църквата и обществените очаквания” (Велико Търново 5–10 ноември 2006). С., 2008, 137–150.

16. Предизвикателства пред библейската археология в началото на 3-то хилядолетие сл.Хр. – Сборник с доклади от научна конференция с международно участие (СУБ Благоевград 23–24 юни 2007), Т. I, кн. 2. Благоевград, 2007, 343–349.

17. Падането на Ниневия и Вавилон – история или настояще. – Сборник с доклади от научна конференция с международно участие (СУБ Стара Загора 7–8 юни 2007). T. V. Стара Загора, 2007, 239–243.

18. „Гробът на Христос” – предизвикателство за постмодерния човек. – Сборник с доклади от научна конференция с международно участие (СУБ Стара Загора 7–8 юни 2007). Т. 6, Стара Загора, 2007, 247–251.

19. Новооткрит текст от беседата на св. Йоан Златоуст срещу юдеите (научно съобщение). – В: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие (СУБ Стара Загора 1–2 юни 2006). T. 6. Стара Загора, 2006, 389–391.

20. Култови съоръжения в Юдея след падането на Самария. – Сборник с материали от научна конференция с международно участие, посветена на 70-годишнината на проф. д-р протопрезв. Н. Шиваров. (Велико Търново 23–24 ноември 2001). Велико Търново, 2005, 110–116.

21. Йерусалим като топографски и духовен център на мозайката от Мадаба. – Богословски размисли. Сборник материали. С., 2005, 29–33.

22. Изследователски престой в Израел и Йордания (11.08–05.10.2003) – Сборник с доклади от научна конференция с международно участие (СУБ Стара Загора 3–4 юни 2004), T. VI. Стара Загора, 2004, 362–365.

23. Св. св. Кирило-Методиевият превод на Стария Завет. – БМ, 1999, № 1/2, 36–50.

24. Възкресение Христово. – Сборник за кандидат-студенти. С., 1998, 64–67.

25. Възнесение Христово. – Сборник за кандидат-студенти. С., 1998, 68–70.

други:
1. Православно богословие. – Богословски вестник, 1995, бр. 1, с. 7.
2. Въздайте Господу слава и чест. – ЦВ, 1994, бр. 42, с. 4.
3. Св. апостол Ананий. – ЦВ, 1994, бр. 39, с. 6
4. Св. Ювеналий, патриарх Йерусалимски. – ЦВ, 1994, бр. 25, с. 6.
5. Пророкът на справедливостта. Св. пророк Амос и денят Господен. – ЦВ, 1994, бр. 24, с. 4.
6. Св. мъченици Вит, Модест и Криссцентия. – ЦВ, 1994, бр. 23, с. 6.
7. Св. Ефрем Патриарх Антиохийски. – ЦВ, 1994, бр. 22, с. 6.
8. Св. Стефан Пермски. – ЦВ, 1994, бр. 16, с. 6.
9. С душа по-светла от слънцето. Преподобни Павел Тивейски. – ЦВ, 1994, бр. 2, с. 6.
10. Преподобни Юлиан – ЦВ, 1994, бр. 1, с. 6.
11. С вяра победи. Св. великомъченица Марина. – ЦВ, 1993, бр. 28, с. 6.
12. Среща на православната младеж в гр. Прешов, Словакия. (в съавт. с К. Казакина). – ЦВ, 1993, бр. 24, с. 2.
13. Съжител на ангелите. Св. свещеномъченик Терапонт Софийски. – ЦВ, 1993, бр. 21, с. 5.
Публикации с научно-информационно съдържание в електронни издания

Редакторска дейност

Отговорен редактор на Сборник от международен научен семинар „150 години от рождението на проф. Н. Н. Глубоковски“ (София, 17.12.2013). Университетско издателство, С., 2016.

Научен консултант на книгата на Саймън Монтефиоре. История на Йерусалим. (Превод) 2017.

Член на редакторската колегия на Сборник „Докторантски изследвания“. – БМ, № 1–2/2012, 167 с.  ISSN 1310-7909
Член на редакторската колегия на Сборника „Плененото богословие“: Православната ни църква, Духовната академия и Държавна сигурност. – БМ, № 3–4/ 2011, 159 с.  ISSN 1310-7909
Член на редакторската колегия на книгата на проф. д-р Емил Трайчев. Тълкуването на старозаветните текстове в Новия Завет. – Supplementum на сп. „Богословска мисъл”, С., 2012, 211 с. ISSN 1310-7909
Научен редактор на книгата на проф. протопрезв. д-р Радко Поптодоров „Търновският архиепископ Василий (1185–1234) – неизвестен и непознат”. С., 2012, 108 с. ISBN 978-954-9437-36-2
Технически редактор на: Supplementum на сп. БМ, 1600 години от Успението на Св. Йоан Златоуст. С., 2008, 216 с. ISSN 1310-7909
Технически редактор на: Справочник на Богословския факултет за 2008 г., 429 с. С., 2008.
Член на редакторската колегия на Сборник с доклади от научна конференция с международно участие (СУБ Стара Загора 7–8 юни 2007). Стара Загора, 2007, T. 5. ISBN 978-954-9329-39-1

Съставителство
90 години библеистика в България. Библиографски справочник. (състав. с въведителни думи към изданието). С., 2014, 128 с.
Сборник с доклади от международна научна конференция „В памет на проф. Николай Никанорович Глубоковски (1863–1937)”. С., 2008, 120 с. ISBN 978-954-8329-97-2

Участия с доклади в международни и национални конференции

Soziallehre biblische Grundlagen und Orienmtierungen. Soziale Theologie – Theologie des Sozialen. Internationale Tagung. Fribourg en Suisse, Швейцария, 2016

Библейската преводна традиция в контекста на Преславската книжовна дейност. – „25 години специалност Теология в Шуменския университет“, България/Шумен 2016

Библейски топоси в Словата и химнографското творчество на св. Климент Охридски. – Майски четения „Дни на науката 2016“. (Велико Търново, 28.05.2016).

Biblical Topoi in the Orthodox worship. – 8 th International Conference. State and Society im Europe. (25 th of October – 5 th of November 2015). Craiova. Vol. 1, № 2, 2015, p. 149.  ISSN 2457-4120

За важността на договора на Халиф Омар ибн ал-Хатаб, сключен през 638 г. с християните на Сирия и Палестина. – Майски четения „Дни на науката 2015“. (Велико Търново, 04.06.2015).

„Светата земя в йеротопията на паметници на българското Средновековие“. – XXII Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура в памет на акад. Петър Динеков и на 80-годишнината от рождението на ст.н.с. Стефан Кожухаров (София, 13–14 ноември, 2014 г.).

Камъкът на основаването в предания от миналото и за бъдещето. – Mеждународна конференция „Свещеното Писание в църковното предание“ (Велико Търново 09-10.10.2014).

Отношението на проф. Николай Глубоковски към Синодалния превод на Свещ. Писание от 1925 г. – Международна научна конференция „150 години от рождението на проф. Н. Н. Глубоковски“ (София, 17.12.2013).

„За славянският превод на Свещ. Писание“ – „Седмица на православната книга Варна“ (23–29 септември, 2013).

„Рецензия на старозаветните библейски текстове през Втората българска държава“. – Майски четения „Дни на науката 2013“, посветени на 50-годишнината на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (23–24 юни 2013, Велико Търново).

„Върху някои неверни географски представи за библейския потоп“. – Международна научна конференция: „В спомен за проф. д-р Иван Марковски (1885–1972)” (23 – 24 ноември, 2012).

The Black Sea as an opportunity for Biblical studies. – International Scientific Conference „Cultural Road VIA PONTICA. Cultural Tourism Without Boundaries” (21–25.09.2012 Duni Royal Resort, Bulgaria – Istanbul, Turkey).

Давид срещу Йерусалим? (археологически коментар на 2 Царств. 5:6–10). – Научна сесия в чест на професорите протопрезв. д-р Николай Шиваров и проф. д-р Славчо Вълчанов (София, 1 декември 2010).

Харизмите в Стария Завет. – Кръгла маса върху неопетдесетните движения у нас, организиран съвместно с Център за проучване на нови религиозни движения (София, 22 ноември 2010).

„Единство на Свещ. Писание според отец Александър Мен“. – Конференция в чест на отец Александър Мен (София, януари 2010).

„Свещ. Писание в контекста на съвременна Европа“. – Свещеното Писание – Божествено откровение и исторически документ (София, 01.07.2010). Съвместна конференция на Библейски колегиум с екипа по проект „Библията – база за диалог в културния живот и конфесионалните взаимоотношения в България като член на Европейския съюз”.

Морето (СП езерото) на Язер (Йер. 48:32) в историческата топография. – Годишна конференция на библеистите в България, Несебър, 2008.

Biblische Orte in der orthodoxen Tradition. – Die Darstellung von Orten. Von der Antike bis in die Moderne. (Heidelberg, 20–21 Juni, 2008).

Свещ. град Йерусалим във Второ слово на Св. Йоан Златоуст срещу юдеите (исторически измерения и духовно значение). – Академичен доклад, произнесен в аулата на Богословския факутет на деня на Св. трима светители (30. януари 2008).

Библейските места в литургична перспектива. – Международна научна конференция „Науката в условията на глобализация” (СУБ Кърджали 01–02 октомври, 2008).

Музеят като среда за православно образование. – Шести Св. Николаевски православни образователни четения, (Бургас, 29.11–01.12.2007).

Предизвикателства пред библейската археология в началото на 3-то хил. сл.Хр. – Научна конференция с международно участие (СУБ Благоевград 23–24 юни 2007).

„Гробът на Христос” – предизвикателство за постмодерния човек. – Научна конференция с международно участие (СУБ Стара Загора 7–8 юни 2007).

Теокрацията като демокрация? (възможност за библейски поглед). – Конференция с международно участие „Свидетелството на Църквата и обществените очаквания” (Велико Търново 5–10 ноември 2006).

Падането на Ниневия и Вавилон – история или настояще. – Научна конференция с международно участие (СУБ Стара Загора 1–2 юни 2006).

Новооткрит текст от беседата на св. Йоан Златоуст срещу юдеите. – Научно съобщение. – Научна конференция с международно участие (СУБ Стара Загора 2–3 юни 2006).

В издирване на св. Кирило-Методиевия превод на Стария Завет в Средновековна България. – Академичен доклад изнесен на 11.05.2005 г. в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” по повод Кирило-Методиевите чествания в Университета 2005 г.

Изследователски престой в Израел и Йордания 11.08–05.10.2003 г. – научно съобщение. – Научна конференция с международно участие (СУБ Стара Загора 3–4 юни 2004).

Die byzantinische und arabische Zeit: Der Vordere Orient unter Christentum und Islam. –
Vortrag beim archäologische Lehrkursvorbereitungstreffen Stuttgart 9./10. Mai 2003.

Overview on the religious composition of the Population of the Bulgaria. – Международна среща под надслов The changing religious landscape in Europe, Хайделберг, Германия 11.02–15.02.2003.

Култови съоръжения в Юдея след падането на Самария (721 г. пр.Хр.). – Международен симпозиум посветен на 70-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров (Велико Търново 23–24 ноември 2001).

Η Προσχολική Θρησκευτική Αγωγή στη Βουλγαρία σήμερα. – ΔΙΝΘΝΕΣ (ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 22–23 Νοεμβρίου 1996).

 

Научно ръководство:

„Юдея през Вавилонския период (586 – 538 г. пр.Хр.), според библейските текстове и археологическите извори

Дисертация на Камелия Бошлова, Богословски факултет, Катедра Библеистика

Библейска археология

 

„Библейско-археологически паметници и надписи на Балканския полуостров
(отношение на изворите към библейския текст)“ /дисертация/

Дисертация на Мартин Митов, Богословски факултет, Катедра Библеистика

Библейска археология

 

Йеротопията на Светата земя в Шестоднева на Йоан Екзарх

Магистърска теза на Владимир Вълов, МП Вяра и живот, Богословски факултет, 2016 г.

 

E-mail: edamjanova@gmail.com

damyanova@theo.uni-sofia.bg

Блог:
edamjanova.wordpress.com

DSC00183

Тел ДанTell`aradЙерусалимБеер ШеваIl11Il17Il22Ен Геди2Il35il13.jpgПетраIl36Крепостта МасадаDSC_0391

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s