90 години Библеистика в България. Библиографски справочник.

1-4cbe55e342

https://www.academia.edu/16649619

Електронна версия на изданието може да бъде намерена в страницата на Университетско издателство:

https://unipress.athenauni.com/bg-bg/library/booksearch/

Abstract:

The book presents the Bulgarian Orthodox Biblical Studies in the last 90 years. The issue contains bibliographical summary of various types of publications (monographs, essays, articles, encyclopedia and dictionary entries etc.) of Bulgarian researchers by developing of different topics and questions related to the Holy Scripture and enriched the Bulgarian Biblical Studies. The presented materials analyzes different problems in the these fields: Sacra philology, biblical archeology and history, introductory questions related to the text of Scripture, hermeneutics and interpretation of the Holy Scripture, translations of biblical texts in Bulgaria, as well as issues an interdisciplinary nature.

ВЪВЕДИТЕЛНИ ДУМИ ОТ СЪСТАВИТЕЛЯ
Предложеното издание „120 години Библеистика в България“ цели да представи българската православна библеистика въз основа както на натрупаното едновековно научно наследство, така и на сегашното състояние на изследванията в споменатата област.
Справочникът включва библиографско изложение на различни по тип публикации (монографии, студии, статии, енциклопедични и речникови рубрики, рецензии в специализирани сборници, научни периодични издания) на български изследователи, които чрез разработването на теми и различни въпроси, свързани със Свещеното Писание, обогатяват в една или друга степен отечествената библеистика. Материалите очертават разнообразна по характер проблематика в различни нейни направления, сред които: филология сакра, библейска археология и история, въведителни въпроси, свързани с текста на Свещеното Писание, херменевтика и тълкуване на Свещеното Писание, преводи на библейски текстове в България, а също и въпроси от интердисциплинарен характер.
Въпреки поставените в наименованието на проекта и библиографския опис хронологични рамки, които маркират един промеждутък от време от 90 години, включените заглавия очертават важни исторически етапи в развитието на българската библеистика. Те илюстрират непрекъснатата публикационна активност с различна интензивност – от основаването на Екзархията през 1870 г., през първата встъпителна лекция на проф. д-р Николай Глубоковски на 19 ноември 1923 г. в новооснования Богословски факултет, и така до наши дни, по начина, по който тя е отразена в различни трудове и публикации в периодичния църковен печат. Повечето от описаните публикации имат своята важна роля в изграждането и утвърждаването на библеистиката и различните направления в нея, с което тя става естествен продължител на духовно-просветителната дейност на св. Климент Охридски.
С отчитане на вече постигнатото, днес традицията се обогатява и приближава към съвременните научни дискусии, постановки и резултати. Данните от справочника свидетелстват за българския принос в областта на библеистиката и могат да послужат за допълнителен анализ върху развитието на определени тенденции в нея. Изборът на проблематика, различните теми, които се поставят в сравнително осветление, в някои аспекти могат да се съотнесат с други постановки и постижения в международен научен богословски план.
В процеса на работа са издирени и подбрани публикации, които имат изследователски характер. Те са поставени в хронологичен ред към съответните автори.
Чрез библиографирането на статиите се улеснява търсенето на различни теми по автори. Библиографията съдържа статии на 110 автора от периода 1872–2013 г. Описът на авторите включва изследователи, които в жизнения си път или професионалното си израстване са свързани с академичното богословие, с дейността на духовните училища или клира на Българската православна църква.
Сред тях могат да се видят видни духовници, представители на академичното богословие в България, водещи езиковеди и други изследователи или обикновени клирици, които наред с пастирската си дейност насочват погледа си към Свещеното Писание и свързани с него теми и проблеми.
За повечето от авторите се дава кратка библиографска справка. Някои от тях изписват името си със съкращения, инициали или псевдоними, което затруднява издирването на информация за тях. Други обаче не бяха идентифицирани в хода на проучването и в този смисъл те остават анонимни. Причините могат да се търсят в скромността на някои от тези автори или в някои случаи, в нежеланието им, – в периода на атеистичната власт – да се знае, че публикуват в църковния печат.
Статиите не са еднакви по обем и по пълнота при представянето на информацията. В ограничен брой персоналии не са отбелязани годините на раждане и смърт, тъй като те не бяха издирени и установени. За някои от авторите не бе открита информация в хода на изготвяне на изданието.
В раздела „ЗА НЕГО” /респ. „ЗА НЕЯ“/ се включват издадени персоналии, статии в български и чуждестранни енциклопедични и справочни издания.
За улеснение на читателите предложената биобиблиография включва „Азбучен показалец на имената на авторите”, както и „Индекс на цитираните библейски места”.
Извън справочника остават многобройните преводи, които водещи български библеисти или езиковеди осъществяват в желанието си да предоставят на читателите липсваща литература на български език по важни теми.
Методът на обработка е de visu. Библиографията и персоналиите са основно редактирани, сверени и подредени от съставителя, както и чрез личното съдействие от страна на някои от авторите.
Справочникът не претендира за пълнота, но се стреми да даде една сравнително по-обективна панорама на миналото (с типичните проблеми, които са били разработвани и характерните методики, които авторите използват в своите изследвания), с вярата, че българската библеистика чрез цитираната литература ще се обогати откъм изворна и интерпретационна научна литература.
С надеждата, че предложеният библиографски справочник ще спомогне за преподаването и развитието на библеистичната наука и ще стимулира научните изследвания в тази област, и по този начин ще съхрани и продължи съществуващите положителни тенденции, остава очакването за преумножаване по количество и качество на изследванията в областта на различните аспекти, изучаващи Божието слово.

                                                  доц. д-р Екатерина Дамянова

Research Interests:
Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s