За някои култови съоръжения в Юдея след падането на Самария. Археологически и идеен поглед.(721 г. пр.Хр.).

Археологически и идеен поглед.      д-р Екатерина Дамянова – В: Сборник с материали от научна конференция с международно участие, посветена на 70-годишнината на проф. д-р протопр. Николай Шиваров. (Велико Търново […]

Към статията